TEMATYKA STUDIÓW I KADRA DYDAKTYCZNA Plan studiów obejmuje m.in. takie wykłady jak: Posłannictwo proroków starotestamentalnych, Wspólnota uczniów Jezusa w świetle Ewangelii, Działalność uczniów Chrystusa po Zesłaniu Ducha Świętego, św. Paweł jako Apostoł i świadek Chrystusa, Antropologia teologiczna w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego, Wybrane współczesne zagadnienia bioetyki w perspektywie katolickiej, Apostolat Maryjny (Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła), Apostolat hierarchiczny, oparty na fundamencie apostolstwa wspólnego, Apostolski wymiar katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie, Nowa ewangelizacja apostolską drogą Kościoła, Ruchy i stowarzyszenia apostolskie w Kościele, Wybrane zagadnienia z eklezjologii w świetle współczesnych wyzwań, Synodalność w życiu i misji Kościoła, Apostolat powołań: teologia i kryteria, Apostolat życia konsekrowanego w Kościele i w świecie, Teoria i praktyka rad ewangelicznych w kontekście misji Kościoła, Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego, Socjologia apostolstwa w kontekście roli lidera w Kościele, Przekształcenia ustrojowo- społeczne w Polsce po 1989 roku jako wyzwanie dla apostolstwa i życia konsekrowanego, Apostolstwo przez media, Mediatyzacja religii, Aktywność apostolska wyznawców Chrystusa wobec zagrożeń szatańskich, Wykład chrześcijańskiej eschatologii w aspekcie personalistycznym. Kadrę profesorską stanowią wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, profesorowie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, a także z innych wydziałów teologicznych w Polsce. Szczególnie cieszy włączanie się w wykłady byłych studentów CTA, którzy zwieńczyli swoje studia stopniem naukowym doktora. PODYPLOMOWE STUDIA Z TEOLOGII APOSTOLSTWA I TEOLOGII ŻYCIA KONSEKROWANEGO (LICENCJAT KANONICZNY) Dokumentem, który przewiduje możliwość specjalizacji z teologii apostolstwa i teologii życia konsekrowanego w ramach studiów teologicznych jest Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Sapientia Christiana (15 kwietnia 1979), zaś Kongregacja Wychowania Katolickiego, zatwierdzając program naszych studiów (o czym został powiadomiony arcybiskup Metropolita Warszawski w liście z dnia 20 maja 2009, podpisanym przez ówczesnego prefekta Kongregacji, Kard. Zenona Grocholewskiego, który życzył owocnych badań naukowych i dalszego rozwoju) zezwoliła, aby Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” stało się jednostką wydziałową Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. Stosując się do wytycznych Kongregacji, w swojej działalności dydaktycznej i wydawniczej, „Pallottianum” realizuje własny program, wyrażający się w dydaktyce, seminariach i konferencjach naukowych oraz w działalności wydawniczej. Zastosowanie się Centrum Teologii Apostolstwa do zatwierdzonego programu studiów, zaręcza odpowiednie przygotowanie, umożliwiające po trzech latach studiów zdobycie licencjatu kanonicznego/kościelnego, lub (po roku czwartym) doktoratu z zakresu nauk teologicznych ze specjalizacją związaną z obranym seminarium naukowym .
Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa