Adresaci studiów podyplomowych (licencjat kanoniczny) - studia adresowane są do osób, które posiadają stopień magistra teologii; - zapraszamy przyszłych wykładowców w seminariach i innych wyższych uczelniach; - zapraszamy księży, a także moderatorów i animatorów oraz członków ruchów, bractw i stowarzyszeń kościelnych oraz wspólnot ewangelizacyjnych; - zapraszamy wykładowców i wychowawców zakonnych, zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, którzy – zgodnie ze swoim charyzmatem – preferują duchowość apostolsko- ewangelizacyjną. Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych (licencjat kanoniczny) jest posiadanie tytułu magistra teologii. W ramach studiów odbywają się wykłady, ćwiczenia i seminaria, przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej, zgodnie z zatwierdzonym tematem. Student pragnący uzyskać stopień naukowy doktora teologii powinien podjąć zajęcia przewidziane na czwarty rok studiów (tzw. rok studiów ad lauream). Czas trwania studiów podyplomowych (licencjat kanoniczny) - Są to studia 3-letnie (6 semestrów), odbywające się w trybie niestacjonarnym i kończące się kanonicznym egzaminem licencjackim z teologii, w zakresie teologii apostolstwa, lub teologii życia konsekrowanego i uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. - Absolwenci studiów podyplomowych, którzy uzyskali licencjat kanoniczny, będą mogli podjąć dwusemestralny kurs teologiczny „ad lauream”, który uprawnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. „wolnej stopy”. Po wszczęciu przewodu oraz napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie absolwent uzyskuje stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii apostolstwa lub życia konsekrowanego. Podyplomowe studia z teologii apostolstwa i teologii życia konsekrowanego Adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub stopnia I – licencjat z jakiejkolwiek dziedziny). - zapraszamy moderatorów i animatorów oraz członków ruchów, bractw i stowarzyszeń kościelnych: szczególnie zapraszamy świeckich wyznawców Chrystusa oraz osoby konsekrowane: siostry i braci, dla których jesteśmy w stanie zaoferować indywidualny program studiów. - propozycja studiów odnosi się szczególnie do wykładowców i wychowawców zakonnych, zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, którzy w swoim charyzmacie mają duchowość apostolsko-ewangelizacyjną. Podobnie jak w przypadku studiów z licencjatem kanonicznym, są to trzyletnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym). Terminy i zjazdów i miejsce studiów dla obu typu studiów podyplomowych są takie same.
Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa