REKRUTACJA NA TRZYLETNIE STUDIA PODYPLOMOWE OBU RODZAJÓW OBEJMUJE DWA ETAPY: 1. INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA - aktywna od 07 czerwca 2024 do 23 września 2024 roku. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest rejestracja na stronie internetowej https://irk.uksw.edu.pl oraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) lub przekazanie ich osobiście do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2025 roku. 2. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW Po uprzednim dokonaniu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty: Wydrukowane podanie z systemu Oryginał dowodu osobistego do wglądu (tylko przy składaniu dokumentów osobiście w sekretariacie WT UKSW) 1 zdjęcie (jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK) kserokopia dyplomu i suplementu (część A i B; oryginał do wglądu) W przypadku osób duchownych – skierowanie Biskupów lub Wyższych Przełożonych Rekrutację i przejmowanie dokumentów na wszystkie rodzaje studiów prowadzi: Sekretariat Studiów Niestacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW ul. Dewajtis 5; 01-815 WARSZAWA tel. 22 561 88 75 e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl Przyjęcia dokumentów: pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, pokój 48 Opłaty Studia podyplomowe w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie są studiami płatnymi, prowadzonymi w oparciu o środki finansowe pozyskane z opłat uiszczanych przez studentów (czesnego). Informacja o płatnościach przez mail sekretariat@pallottianum.org lub telefonicznie. Miejsce zajęć dydaktycznych Wykłady i seminaria naukowe odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa UKSW „Pallottianum” w Ołtarzewie (gmach Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów).

Proces rekrutacji

Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa