ad Lauream

Kurs teologiczny

Stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia po licencjacie kanonicznym. Jest on płatny, trwa rok i łączy się z przygotowaniem pracy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy). Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów teologicznych jest poszerzenie wiedzy z zakresu wybranej wcześniej specjalności teologicznej oraz przygotowanie pracy doktorskiej. Kurs obejmuje seminarium - praca z opiekunem naukowym (15 godzin) oraz dwa wykłady specjalistyczne (2 x 15 godzin). Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu – zaświadczenia zaliczenia cyklu spełniającego wymogi przepisów art. 74 lit. c Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2017 roku. Czas trwania kursu: 2 semestry / czas na przygotowanie pracy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy) / 8 zjazdów w roku (wtorki) z tego 4 on-line. Opłaty: koszt 400 zł za semestr (czesne można wpłacać w dwóch ratach)
Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum Centrum Teologii Apostolstwa